تهویه مکانیکی ریه برای بیماریهای مزمن ریوی

بروشور پیوست اختلالات ناشی از مکانیک تنفس در بیماریهای مزمن ریوی همراه با اجزاء امفیزمیک را شرح داده و همچنین مشکلات ناشی از این اختلالات در تنفس خودبخودی و تهویه مکانیکی را توضیح می دهد. در این خصوص نیز به ارائه راه حل هایی برای درمان تهویه این نوع بیماران می پردازد. در فصل اول، خواننده باید با فیزیولوژی بیماریهای مزمن تنفسی COPD و امفیزمای ریوی و اثرات آن بر تهویه مکانیکی آشنا شود و در فصل دوم تنظیماتی که در ونتیلاتور ها جهت غلبه بر محدودیتهای تنفس مکانیکی ریه توسعه داده شده است، شرح داده می شود.
 کاتالوگ

دانلود بروشور